Disclaimer

Deze website is eigendom van

Patri Bas BVBA Antwerpsesteenweg 124 bus 40 2630 Aartselaar info@focuswise.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden in deze Disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de uitgever aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www..focuswise.be wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.focuswise.be (ook niet via een eigen netwerk).

De uitgever kan er niet voor instaan dat de informatie op www.focuswise.be geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

www.focuswise.be sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.focuswise.be te kunnen raadplegen.

De product- en merknamen van de genoemde producten zijn eigendom van de betreffende rechthebbenden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

checkmark move checkbox-checked search heart star chevron-left chevron-right chevron-up chevron-down twitter facebook instagram bars close close2 pencil lock bubble bell filter youtube linkedin google attachment bin2 bin earth